Go to content

Ogólna Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest: „SCANVET POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skiereszewie, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Kiszkowska 9, Skiereszewo, 62-200 Gniezno, wpisana do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000108470, posługująca się numerem NIP: 7840003317.
 2. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących czynności przetwarzania podejmowanych przez Administratora Danych Osobowych możesz skontaktować się w tym celu adresem e-mail: contact@scanvetsupplements.com
 3. Przysługują ci następujące prawa:
 • dostępu do Twoich Danych Osobowych,
 • ich modyfikowania,
 • żądania ich poprawienia lub usunięcia,
 • ograniczenia zakresu przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania,
 • w przypadku uznania, że Twoje Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celach:
 • zawarcia lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia UMOWY lub UMOWY SPRZEDAŻY,
 • złożenia i potwierdzenia zamówienia,
 • przyjmowania i rozpatrywanie reklamacji,
 • marketingowych,
 • analizy Twoich aktywności i preferencji,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • zabezpieczenie roszczeń Administratora lub Osób Trzecich,
 • kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi USŁUG i zamówień,
 • marketingowych PORTALU w mediach społecznościowych np. Facebook, Twitter i Instagram,
 • profilowania Twoich Danych Osobowych w celu dopasowania oferty i reklamy produktów lub usług do Twoich osobistych preferencji, zachowań i sposobu korzystania ze strony internetowej.
 1. Podanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej brak podania Danych Osobowych może uniemożliwić realizacje USŁUG lub zamówienia TOWARÓW, a tym samym może uniemożliwić prawidłowe wykonanie UMOWY.
 2. Twoje Dane Osobowe przetwarzamy na podstawie:
 • wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • niezbędności przetwarzania danych do wykonania UMOWY, którą zawarłeś lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia,
 • ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego np. obowiązków podatkowych, rachunkowych itd.,
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub Osoby Trzeciej.
 1. Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane partnerom Administratora, w szczególności wspierającym go w obsłudze IT, poczty elektronicznej, dostawcy usług hostingu i serwera, marketingowej, kurierskiej, przewozowej, prawnej, księgowej, obsługi płatności elektronicznych, obsłudze płatności kartą kredytową, obsłudze płatności kartą płatniczą, obsłudze windykacyjnej, obsłudze telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.
 2. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres działań związany z przygotowaniem i wykonaniem zawartej UMOWY, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz realizacją celów i uzasadnionych interesów Administratora lub Osoby Trzeciej, przy uwzględnieniu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz poszanowaniem Twoich dóbr osobistych. Szczegółowe informacje dotyczące okresu retencji znajdziesz w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.scanvetsupplements.com/polityka-prywatnosci.
 3. Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jednak Twoje Dane Osobowe będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to będzie się to odbywało zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa. W przypadku transferu Twoich Danych Osobowych do Stanów Zjednoczonych podmioty otrzymujące Twoje Dane Osobowe zapewnią przynajmniej standard ochrony przewidziany w programie Privacy Shield.
 4. Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez nas do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą nam na udoskonalenie świadczonych przez nas usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.