Go to content

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług za pośrednictwem Portalu www.scanvetsupplements.com

obowiązuje od 21 listopada 2022 r.

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

2) PORTAL – Strona internetowa znajdująca się pod adresem www.scanvetsupplements.com i jej podstrony, za pośrednictwem których sprzedawane są towary i świadczone usługi,

3) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – „SCANVET POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skiereszewie, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Kiszkowska 9, Skiereszewo, 62-200 Gniezno, wpisana do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000108470, posługująca się numerem NIP: 7840003317.

4) UŻYTKOWNIK – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła UMOWĘ.

5) KONSUMENT – UŻYTKOWNIK będący osobą fizyczną w zakresie w jakim zawiera on ze SPRZEDAWCĄ/USŁUGODAWCĄ UMOWĘ niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

6) UMOWA – Umowa sprzedaży lub świadczenia usług zawierana pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM i SPRZEDAWCĄ/USŁUGODAWCĄ za pośrednictwem PORTALU.

7) UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA, o której mowa w punkcie 6, której przedmiotem jest sprzedaż TOWARU.

8) TOWAR – Produkt dostępny na PORTALU i przeznaczony do sprzedaży na rzecz UZYTKOWNIKÓW.

9) USŁUGA – Usługa świadczona za pośrednictwem PORTALU na rzecz UZYTKOWNIKÓW. USŁUGĄ jest:
a. PROWADZENIE KONTA UZYTKOWNIKA, o którym mowa w punkcie 11,
b. USŁUGA ZAMÓWIEŃ – umożliwienie UZYTKOWNIKOM zamówienia TOWARU,
c. USŁUGA OPINII – umożliwienie UZYTKOWNIKOM zamieszczania na PORTALU opinii o zakupionych TOWARACH.
d. NEWSLETTER – przekazywane UZYTKOWNIKOM nieodpłatnie informacje o TOWARACH,
e. DOSTAWA – czynność polegająca na dostarczeniu przez SPRZEDAWCĘ/USŁUGODAWCĘ UŻYTKOWNIKOWI, który zakupił TOWAR tego TOWARU za pośrednictwem dostawcy pocztowego lub kuriera.

10) KONTO / KONTO UŻYTKOWNIKA Podstrona PORTALU dostępna po zalogowaniu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o UŻYTKOWNIKACH PORTALU, umożliwiające korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez PORTAL.

11) HASŁO Ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do KONTA UŻYTKOWNIKA, ustalany samodzielnie przez UŻYTKOWNIKA podczas procesu REJESTRACJI na PORTALU.

12) REJESTRACJA – Jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu KONTA UŻYTKOWNIKA, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez SPRZEDAWCĘ/USŁUGODAWCĘ na PORTALU.

§ 2
Sposób kontaktu

 1. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA może kontaktować się z UŻYTKOWNIKIEM elektronicznie na adres poczty elektronicznej podany przez UŻYTKOWNIKA na PORTAL, a także w inny sposób, w tym telefonicznie lub pisemnie korespondencyjnie.
 2. UZYTKOWNIK może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ/USŁUGODAWCĄ za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@scanvetsupplements.com lub pisemnie korespondencyjnie na adres wskazany w § 1 pkt 3), a także w drodze zamówienia składanego na PORTALU, chyba że REGULAMIN przewiduje inną formę lub formę wyłączną.

§ 3
Rejestracja i udostępnienie danych

 1. Korzystanie z treści informacyjnych opublikowanych na PORTALU, zawarcie UMOWY o świadczenie usług wskazanych w § 1 pkt 9) lit. b-e lub zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY nie wymaga REJESTRACJI.
 2. REJESTRACJA jest niezbędna dla skorzystania z USŁUGI, o której mowa w § 1 pkt 9) lit. a.
 3. Do dokonania REJESTRACJI niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez UŻYTKOWNIKA:
  a. adres e-mail,
  b. HASŁO.
 4. Do dokonania REJESTRACJI niezbędne jest zaakceptowanie treści REGULAMINU oraz Polityki prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.scanvetsupplements.com/polityka-prywatnosci.
 5. Przy dokonywaniu REJESTRACJI możliwe jest wyrażenie zgody na NEWSLETTER.
 6. UŻYTKOWNIK obowiązany jest do wprowadzania danych, o których mowa w niniejszym paragrafie zgodnie ze stanem faktycznym. Wprowadzenie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych może skutkować niemożliwością realizacji USŁUGI, czy też niemożliwością zawarcia lub wykonania UMOWY SPRZEDAŻY.

§ 4
Zasady korzystania z Portalu

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA do prowadzenia PORTALU:
  a. Komputer lub telefon z dostępem do Internetu;
  b. Dostęp do poczty elektronicznej;
  c. Przeglądarka internetowa.
 2. UŻYTKOWNIKA obowiązuje zakaz dostarczania w związku z korzystaniem z PORTALU jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. UŻYTKOWNIK obowiązany jest do korzystania z PORTALU w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

§ 5
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA.
 2. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Konsumentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce w zakresie danych osobowych, oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3. UŻYTKOWNIK podając swoje dane osobowe SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ/USLUGODAWCĘ w celu świadczenia USŁUG oraz realizacji UMOWY, w tym UMOWY SPRZEDAŻY.
 4. UŻYTKOWNIK ma w każdej chwili możliwość́ uzyskania odpowiedzi na pytanie czy jego dane są przetwarzane, a także prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania oraz uzupełnianie swoich danych, usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych do innego administratora. UŻYTKOWNIK ma możliwość w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.scanvetsupplements.com/polityka-prywatnosci.

§ 6
Świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie USŁUG wskazanych w § 1 pkt 9) lit. a-c zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie dokonania REJESTRACJI.
 2. Umowa o świadczenie USŁUG wskazanych w § 1 pkt 9) lit. b-c zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie dokonania zamówienia TOWARU, o ile nie została wcześniej zawarta w sposób wskazany w ustępie 1.
 3. Umowa o świadczenie USŁUG wskazanych w § 1 pkt 9) lit. d zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie wyrażenia zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA na Portalu oraz potwierdzenia wyrażenia tej zgody w odpowiedzi na wiadomość elektroniczną poprzez kliknięcie przycisku „Kliknij tutaj, aby potwierdzić subskrypcję do naszej listy”.
 4. Umowa o świadczenie USŁUGI wskazanej w § 1 pkt 9) lit. e zostaje zawarta w momencie dokonania zamówienia TOWARU przez PORTAL i wyboru sposobu DOSTAWY.
 5. Świadczenie przez SPRZEDAWCĘ/USŁUGODAWCĘ USŁUG jest bezpłatne, z zastrzeżeniem obowiązku pokrycia przez UŻYTKOWNIKA kosztów DOSTAWY.
 6. UŻYTKOWNIK może wypowiedzieć umowę o świadczenie którejkolwiek z USŁUG wskazanych w § 1 pkt 9) lit. a-d w każdym czasie i bez wskazania przyczyn w drodze mailowej na adres contact@scanvetsupplements.com lub pisemnie.
 7. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie którejkolwiek z USŁUG wskazanych w § 1 pkt 9) lit. a-d w każdym czasie i bez wskazania przyczyn w drodze mailowej lub pisemnie. Za wypowiedzenie umowy świadczenia w/w USŁUG w trybie natychmiastowym rozumie się też likwidację albo trwałe zaprzestanie działalności PORTALU.
 8. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ ze skutkiem natychmiastowym lub tymczasowo zablokować UŻYTKOWNIKOWI możliwość korzystania z usług PORTALU w wypadku, gdy UŻYTKOWNIK rażąco lub uporczywie narusza REGULAMIN.
 9. KONSUMENT, który zawarł umowę o świadczenie USŁUGI, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie dokumentowej w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez KONSUMENTA poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY wskazany w § 1 pkt 3) lub na adres e-mail contact@scanvetsupplements.com.
 10. Ustęp 8 i 9 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej, która po dniu 1 czerwca 2020 r. zawarła umowę o świadczenie USŁUGI bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie USŁUGI, umowa o świadczenie USŁUGI jest uważana za niezawartą.
 12. Reklamacje związane ze świadczeniem USŁUGI oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem PORTALU można zgłaszać pisemnie na adres SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY wskazany w § 1 pkt 3) lub na adres e-mail contact@scanvetsupplements.com. W reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny.
 13. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY na reklamację złożoną pisemnie jest wysyłana na podany przez UŻYTKOWNIKA adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez UŻYTKOWNIKA sposób. W razie braku podania przez UŻYTKOWNIKA adresu korespondencyjnego odpowiedź na reklamację wysyłana jest pocztą elektroniczną. Odpowiedź na reklamację złożoną na adres poczty elektronicznej wysyłana jest pocztą elektroniczną.

§ 7
Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Na PORTALU SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA zamieszcza opisy lub zdjęcia TOWARÓW przeznaczonych do sprzedaży UŻYTKOWNIKOM.
 2. Za pośrednictwem PORTALU UZYTKOWNIK może zawrzeć ze SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCĄ UMOWĘ SPRZEDAŻY.
 3. Przedmiotem UMOWY SPRZEDAŻY mogą być tylko TOWARY dostępne i przeznaczone do SPRZEDAŻY. Informacje o braku dostępności lub wyłączeniu towaru ze SPRZEDAŻY SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA umieszcza na PORTALU w karcie TOWARU.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach na PORTALU, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 8
Cena i sposób płatności

 1. Cena TOWARU wskazana jest w karcie TOWARU na PORTALU w kwocie brutto. Wiążąca dla stron UMOWY SPRZEDAŻY jest cena widoczna w karcie TOWARU na PORTALU w chwili złożenia przez UZYTKOWNIKA zamówienia.
 2. Niezależnie od ceny TOWARU, UŻYTKOWNIK ponosi koszt DOSTAWY TOWARU.
 3. UŻYTKOWNIK w procesie zamówienia wybiera sposób DOSTAWY i zobowiązany jest pokryć koszt DOSTAWY.
 4. Płatność za TOWAR oraz koszt DOSTAWY możliwa jest przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych (Tpay).
 5. UZYTKOWNIK niebędący KONSUMENTEM może dokonać płatności jedynie przelewem, jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. UZYTKOWNIK może dokonać płatności tylko w określony sposób, jeśli płatności tylko w ten sposób wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Na żądanie UŻYTKOWNIKA zgłoszone przed SPRZEDAŻĄ lub w trakcie składania zamówienia SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA wystawi fakturę VAT.

§ 9
Zamówienie

 1. W celu zakupu TOWARU, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na PORTALU dokonać wyboru produktu i przesłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia, zawierający:
  a. listę produktów oraz ich ilość (koszyk);
  b. wybraną przez UŻYTKOWNIKA metodę realizacji dostawy;
  c. imię i nazwisko lub firmę odbiorcy zamówienia;
  d. numer telefonu odbiorcy zamówienia;
  e. dane adresowe odbiorcy zamówienia lub punktu odbioru;
  f. w przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w § 8 ust. 7, Numer Identyfikacji Podatkowej UZYTKOWNIKA, firmę, a także adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
 2. Do zakupu TOWARU niezbędne jest zaakceptowanie treści REGULAMINU oraz Polityki prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.scanvetsupplements.com/polityka-prywatnosci.
 3. Przy dokonywaniu zakupu możliwe jest wyrażenie zgody na NEWSLETTER.
 4. Złożenie zamówienia i zakup TOWARU za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Kliknięcie pola „KUPUJĘ I PŁACĘ” przez UŻYTKOWNIKA zobowiązuje go do zapłaty ceny TOWARU oraz kosztów DOSTAWY w wysokości określonej w zamówieniu. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY.
 5. Jeśli wybrano sposób zapłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowych lub przelewu, bezpośrednio po złożeniu zamówienia UZYTKOWNIK płaci cenę TOWARU i koszt DOSTAWY.
 6. Po złożeniu zamówienia i zapłacie ceny TOWARU oraz kosztu DOSTAWY za pośrednictwem systemu płatności internetowych lub przelewem, SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie UŻYTKOWNIKOWI stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 7. Jeśli wybrano sposób zapłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowych lub przelewu, SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA może wstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu zapłaty ceny i kosztu DOSTAWY.
 8. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia. SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY przysługuje prawo do wstrzymania się z realizacją zamówienia, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości danych zawartych w treści zamówienia albo niekompletności tych danych, do czasu wskazania prawidłowych i kompletnych danych przez UŻYTKOWNIKA.

§ 10
Dostawa

 1. W przypadku zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY dostawa TOWARU zostanie zrealizowana za pośrednictwem wybranego przez UŻYTKOWNIKA, spośród wskazanych na PORTALU w procesie zamówienia, dostawcy pocztowego lub kuriera, w terminie wskazanym na PORTALU w procesie zamówienia.
 2. DOSTAWA produktów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą do państw członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
 3. Informacja o cenie i terminie DOSTAWY na terytorium Polski wskazana jest na PORTALU w procesie zamówienia. Informacja o cenie i terminie DOSTAWY poza granice Polski wskazana jest na stronie PORTALU, na podstronie, do której odnośnik wskazany jest w procesie zamówienia.
 4. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA zobowiązany jest dostarczyć UŻYTKOWNIKOWI TOWAR bez wad, chyba że w karcie TOWARU na PORTALU wskazano, iż TOWAR zawiera wadę.

§ 11
Odstąpienie od Umowy

 1. KONSUMENT, który zawarł UMOWĘ SPRZEDAŻY na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie dokumentowej w terminie do 14 dni od dnia objęcia TOWARU w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez KONSUMENTA poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY wskazany w § 1 pkt 3) lub na adres e-mail contact@scanvetsupplements.com
 2. Prawo odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów wskazanych w treści art. 38 ustawy o Prawach konsumenta, a w szczególności:
  a. w których przedmiotem świadczenia jest TOWAR ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  b. w których przedmiotem świadczenia jest TOWAR dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. W razie odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą.
 4. KONSUMENT zobowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY na odległość, na adres siedziby SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY, przesyłką pocztową na swój koszt.
 5. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA, z zastrzeżeniem ustępu 6, dokonuje zwrotu dokonanych przez KONSUMENTA płatności, tj. ceny produktu i kosztów jego dostarczenia nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY na odległość. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ/USŁUGODAWCĘ, SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT lub w inny wskazany przez KONSUMENTA sposób, o ile nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
 8. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej, która po dniu 1 czerwca 2020 r. zawarła UMOWĘ SPRZEDAŻY na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12
Reklamacja

 1. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA odpowiada wobec UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM, jeżeli TOWAR ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do UŻYTKOWNIKÓW nie będących KONSUMENTAMI. Zapisów ust. 3-8 wówczas nie stosuje się. Wyłączenie rękojmi nie dotyczy wad podstępnie zatajonych przez SPRZEDAWCĘ/USŁUGODAWCĘ.
 3. Jeżeli określony przez SPRZEDAWCĘ/USŁUGODAWCĘ lub producenta termin przydatności TOWARU do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy UŻYTKOWNIKOWI, SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. Reklamacje związane z TOWAREM można zgłaszać pisemnie na adres SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY wskazany w § 1 pkt 3) lub na adres e-mail contact@scanvetsupplements.com W reklamacji należy podać adres korespondencyjny.
 5. UŻYTKOWNIK wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY za wady TOWARU jest zobowiązany dostarczyć SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu produktu na adres siedziby SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY. UZYTKOWNIK zobowiązany jest do wyboru najtańszego sposobu dostarczenia pozwalającego na doręczenie TOWARU bez uszkodzeń powstałych w transporcie. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA zwraca UŻYTKOWNIKOWI poniesiony uzasadniony koszt dostawy reklamowanego produktu.
 6. Reklamacja z tytułu rękojmi za wady TOWARU winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie UŻYTKOWNIKA oraz informacje pozwalające zidentyfikować UŻYTKOWNIKA i produkt, tj. numer zamówienia, datę zakupu produktu, imię i nazwisko UŻYTKOWNIKA, dane adresowe UŻYTKOWNIKA, adres poczty elektronicznej UŻYTKOWNIKA.
 7. Pozostałe reklamacje związane z realizacją UMOWY SPRZEDAŻY można zgłaszać pisemnie na adres SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY wskazany w § 1 pkt 3) lub na adres e-mail contact@scanvetsupplements.com. W reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny.
 8. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez KONSUMENTA nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji jeśli reklamacja dotyczy rękojmi i nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji w przypadku pozostałych reklamacji. Odpowiedź SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY na reklamację złożoną pisemnie jest wysyłana na podany przez UŻYTKOWNIKA adres korespondencyjny. W razie braku podania przez UŻYTKOWNIKA adresu korespondencyjnego odpowiedź na reklamację wysyłana jest pocztą elektroniczną. Odpowiedź na reklamację złożoną na adres poczty elektronicznej wysyłana jest pocztą elektroniczną.
 9. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA nie ponosi względem UŻYTKOWNIKA odpowiedzialności za szkodę, chyba że szkodę tę wyrządził umyślnie.

§ 13
Zmiana Regulaminu

 1. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo zmiany REGULAMINU. O każdej zmianie REGULAMINU SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA powiadomi UŻYTKOWNIKÓW na stronie głównej PORTALU z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wskazując zestawienie zmian REGULAMINU lub odnośnik do jego nowej treści
 2. UŻYTKOWNICY posiadający KONTO UŻYTKOWNIKA zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie REGULAMINU i treści zmian w formie wiadomości elektronicznej wysyłanej na adres mailowy przez nich wskazany. Powiadomienie nastąpi nie później niż na 7 dni przed planowaną zmianą REGULAMINU.
 3. W stosunku do zawartych UMÓW SPRZEDAŻY oraz UMÓW o świadczenie USŁUGI DOSTAWY zastosowanie ma REGULAMIN w treści obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
 4. W razie, gdy UŻYTKOWNIK posiadający KONTO UŻYTKOWNIKA, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie SPRZEDAWCĘ/USŁUGODAWCĘ w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmian REGULAMINU jest równoznaczny z wypowiedzeniem UMOWY świadczenia USŁUG, o których mowa w § 1 pkt 9 lit. a-d.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. KONSUMENTOWI przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji TOWARÓW oferowanych za pośrednictwem PORTALU użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji TOWARU.
 3. Treści publikowane na PORTALU chronione są prawami autorskimi przysługującymi SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY.
 4. W razie sporów SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY z UŻYTKOWNIKIEM stosuje się prawo polskie, a spór poddaje się jurysdykcji sądów polskich.
 5. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu PORTALU, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.