Go to content

Klauzula informacyjna newsletter

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest: „SCANVET POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skiereszewie, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Kiszkowska 9, Skiereszewo, 62-200 Gniezno, wpisana do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000108470, posługująca się numerem NIP: 7840003317.
 2. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących czynności przetwarzania podejmowanych przez Administratora Danych Osobowych możesz skontaktować się w tym celu adresem e-mail: contact@scanvetsupplements.com
 3. Przysługują ci następujące prawa:
 • dostępu do Twoich danych,
 • ich modyfikowania,
 • żądania ich poprawienia lub usunięcia,
 • ograniczenia zakresu przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania,
 • w przypadku uznania, że Twoje Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, handlowych, w szczególności przesyłania Newslettera, przygotowywania ofert specjalnych, rabatów, obniżek na TOWARY, uczestnictwa w programach lojalnościowych oraz uczestnictwa w konkursach organizowanych przez PORTAL, analizy Twoich aktywności i preferencji.
 2. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez Twoich Danych nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych, w tym newslettera.
 3. Twoje Dane Osobowe przetwarzamy na podstawie:
 • Art. 6 ust. 1 lit. f (nasz prawnie uzasadniony interes) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • Przetwarzanie danych jest wynikiem ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego np. obowiązków podatkowych, rachunkowych itd.
 1. Twoje Dane Osobowe przekazane w celach marketingowych mogą zostać przekazane partnerom Administratora, w szczególności podmiotom zajmującym się hostingem PORTALU, partnerom marketingowym PORTALU, dostawcy newslettera, podmiotom obsługującym hosting poczty elektronicznej.
 2. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres działań handlowych i marketingowych nie dłużej jednak niż do czasu odwołania przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu co do procesu przetwarzania.
 3. Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jednak Twoje Dane Osobowe będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to będzie się to odbywało zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa. W przypadku transferu Twoich Danych Osobowych do Stanów Zjednoczonych podmioty otrzymujące Twoje Dane Osobowe zapewnią przynajmniej standard ochrony przewidziany w programie Privacy Shield.
 4. Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez nas do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą nam na udoskonalenie świadczonych przez nas usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.