Go to content

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności oraz polityka plików „Cookies” dla Portalu www.scanvetsupplements.com

obowiązuje od 2 stycznia 2020 r.

Wstęp
W celu zapewnienia rzetelnej informacji o sposobie i celach przetwarzania Państwa danych osobowych przez PORTAL www.scanvetsupplements.com (dalej: PORTAL), Scanvet Poland sp. z o.o. niniejszym ustanawia Politykę Prywatności (dalej zwana „Polityką”) oraz Politykę Plików Cookies, z których PORTAL korzysta na swojej stronie internetowej.
W treści niniejszej Polityki zastosowanie znajdują definicje, skróty i oznaczenia wyrazów zawarte w Regulaminie sprzedaży towarów i świadczenia usług za pośrednictwem PORTALU www.scanvetsupplements.com z dnia 2 stycznia 2020 r.
UŻYTKOWNIKU, korzystając z PORTALU wyrażasz zgodę i akceptujesz treść zawartą w poniższej Polityce, w związku z czym prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

§ 1

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych?

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: „SCANVET POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skiereszewie, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Kiszkowska 9, Skiereszewo, 62-200 Gniezno, wpisana do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000108470, posługująca się numerem NIP: 7840003317.
W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących czynności przetwarzania podejmowanych przez Administratora danych osobowych możesz skontaktować się w tym celu adresem e-mail: contact@scanvetsupplements.com.
Na wszelkie zapytania przesłane na wyżej wskazany adres odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe.

§ 2

Jakie dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych?

Mając na uwadze charakter usług świadczonych przez Administratora przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 1. Dane Osobowe, które są niezbędne do rejestracji i założenia KONTA na PORTALU, złożenia zamówienia lub zakupu TOWARÓW na PORTALU, realizacji UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW lub świadczenia USŁUGI, a w szczególności:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • adres do korespondencji e-mail,
 • nr telefonu kontaktowego,
 • dokładne dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy),
 • NIP, REGON, KRS,
 • adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dane bankowe niezbędne do realizacji płatności za zamówione TOWARY lub USŁUGI,
 • dane do wystawienia faktury VAT,
 • dane zbierane podczas korzystania z PORTALU tj. dane dostępu, w tym adresu IP i zapisanych logów,
 • dane dotyczące dokonywanych zakupów.
 1. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 Administrator może również przetwarzać inne dane osobowe, a w szczególności:
 • Dane Osobowe niezbędne do korzystania z akcji marketingowych,
 • Dane dotyczące preferencji oraz zamówień UŻYTKOWNIKA,
 • Dane o wizytach i korzystaniu z PORTALU, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • Dane Osobowe niezbędne do przesyłania Newslettera,
 • Dane Osobowe wykorzystywane konkursach lub programach lojalnościowych organizowanych na PORTALU,
 • Dane Osobowe podawane w procedurze reklamacyjnej,
 • Dane zawarte w przesyłanej do Administratora Danych korespondencji,
 • Dane uzyskane przy użyciu plików Cookies

§ 3

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje dane osobowe, o których mowa w przedmiotowej Polityce są przetwarzane w sposób rzetelny i zgodny z wszelkimi wymogami prawnymi, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Przesłankami legalizującymi przetwarzanie Twoich Danych Osobowych są:

 • wyrażenie przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie danych odbywa się ze względu na jej niezbędność do wykonania UMOWY, którą zawarłeś lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia,
 • przetwarzanie danych jest wynikiem ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego np. obowiązków podatkowych, rachunkowych itd.,
 • przetwarzanie jest niezbędne dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych lub Osoby Trzeciej.

§ 4

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe?

Cel wykorzystania Twoich Danych Osobowych każdorazowo będzie zależał od konkretnych działań podejmowanych na PORTALU oraz w relacjach z Administratorem, niemniej podstawowymi celami przetwarzania Twoich Danych osobowych są:

 • zawarcie lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia UMOWY lub UMOWY SPRZEDAŻY,
 • złożenia zamówienia i zakupu TOWARÓW,
 • przyjmowania i rozpatrywanie reklamacji,
 • w celach marketingowych, w szczególności przesyłania Newslettera, przygotowywania ofert specjalnych, rabatów, obniżek na TOWARY, uczestnictwa w programach lojalnościowych oraz uczestnictwa w konkursach organizowanych przez PORTAL,
 • analizy Twoich aktywności i preferencji,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • zabezpieczenie roszczeń Administratora lub Osób Trzecich,
 • kontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi USŁUG i zamówień,
 • cele marketingowe PORTALU w mediach społecznościowych np. Facebook, Twitter i Instagram,
 • profilowanie Twoich Danych Osobowych w celu dopasowania oferty i reklamy produktów lub usług do Twoich osobistych preferencji, zachowań i sposobu korzystania ze strony internetowej.

§ 5

Jakie działania podejmujemy żeby zabezpieczyć Twoje Dane Osobowe?

W pierwszej kolejności pragniemy podkreślić, że dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywało się zgodnie z RODO oraz innymi aktami prawnymi regulującymi aspekty ochrony danych osobowych.

Przy procesie przetwarzania powierzonych nam danych osobowych bazujemy na bezpiecznych techniczne i organizacyjne sposobach dzięki, którym jesteśmy w stanie zabezpieczyć Twoje Dane Osobowe przed ich przypadkowym lub celowym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz nieautoryzowaną modyfikacją.

Zebrane przez nas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem w sposób rzetelny i przejrzysty. Twoje Dane Osobowe są zbierane w wyraźnie określonych i uzasadnionych celach wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.

Przechowywanie zebranych danych osobowych odbywa się w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych. W razie zaistnienia takiej konieczności dokonane zostanie również uaktualnianie Twoich Danych Osobowych.

W celu realizacji powyższych postanowień Twoje Dane Osobowe są przechowywane i przetwarzane na serwerach o niezbędnym stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi prawa.

§ 6

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych?

Z uwagi na fakt przetwarzania Twoich Danych Osobowych przysługuję Ci prawo:

 • dostępu do treści danych,
 • zgłoszenia żądania do sprostowania Danych Osobowych,
 • zgłoszenie żądania do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
 • zgłoszenie żądania do usunięcia przetwarzanych Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,
 • sprzeciwu do przetwarzania Twoich Danych Osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przenoszenia Danych Osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przetwarzanych na podstawie zgody lub na podstawie umowy do innego Administratora Danych.

Skorzystanie z wyżej wymienionych uprawnień wymaga niezwłocznego kontaktu z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem korespondencji pisemnej lub pod elektronicznej pod adresem e-mail: contact@scanvetsupplements.com

§ 7

Przez jaki okres czasu będziemy przetwarzali Twoje Dane Osobowe?

Okres przechowywania i przetwarzania Twoich Danych Osobowych może być różny i uzależniony jest od szeregu czynników. W zakresie korzystania z konta założonego na PORTALU Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte w terminie 6 lat od ostatniej aktywności.

W przypadku Danych Osobowych uzyskanych za pomocą plików cookies okres ich przechowywania i przetwarzania jest uzależniony od aspektów technicznych tych plików, w tym w szczególności do czasu ich usunięcia za pośrednictwem wykorzystywanej przeglądarki internetowej np. Chrome, Opera, Mozilla, Internet Explorer itd.

Dane Osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Niezależnie od powyższego dane osobowe będą przechowywane również przy uwzględnieniu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa np. obowiązki rachunkowe, podatkowe lub roszczeń osób trzecich.

Dane Osobowe będziemy przechowywać również do czasu rozpatrzenia reklamacji lub przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora Danych Osobowych powstałych w związku z zawartą z zrealizowaną przez Administratora usługą tj. przez okres określony przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Podmioty przetwarzające oraz odbiorcy, czyli komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe?

Kategorie podmiotów przetwarzających oraz ewentualnych odbiorców Twoich Danych Osobowych będzie zróżnicowany w zależności od zakresu usług, z których korzystasz za pośrednictwem PORTALU.
Jako podmioty przetwarzające oraz odbiorcy Twoich Danych Osobowych zaangażowani mogą zostać partnerzy Administratora wspierający go w obsłudze IT, poczty elektronicznej, dostawcy usług hostingu i serwera, marketingowej, kurierskiej, przewozowej, prawnej, księgowej, obsługi płatności elektronicznych, obsłudze płatności kartą kredytową, obsłudze płatności kartą płatniczą, obsłudze windykacyjnej, obsłudze telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, w szczególności zaś podmioty wskazane w niniejszym paragrafie.

Na nasza rzecz usługi kurierskie realizują:

 1. R2G Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335110, prowadząca serwis apaczka.pl.
 2. Inpost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759,
 3. Inpost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418380,
 4. Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prowadzącą działalność gospodarczą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972.

Na naszą rzecz usługi hostingu realizują:

 1. Adam Mirowski (NIP: 7282645443) oraz Kamil Porembiński (NIP: 7272632166), prowadzący działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej The Camels przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, NIP: 7282663234.

Na naszą rzecz usługi udostępniania serwerów i gromadzenia danych realizują:

 1. The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, prowadząca serwis mailchimp.com.

Na naszą rzecz usługi płatności elektronicznej realizują:

 1. PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg,
 2. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357,

R2G Polska Sp. z o. o. w ramach swojej działalności w celu realizacji powierzonej usługi podpowierza przetwarzanie Twoich Danych Osobowych określonym podmiot współpracującym. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami dotyczącymi podmiotów, z którymi współpracuje R2G Polska Sp. z o. o. zapoznaj się z ich polityką prywantości, którą znajduje się pod adresem: https://www.apaczka.pl/polityka_prywatnoci.html.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach przetwarzających i odbiorcach Twoich Danych wyślij wiadomość e-mail pod adres: contact@scanvetsupplements.com.

§ 9

Czy Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane do Państw
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jednak Twoje Dane Osobowe będą przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to będzie się to odbywało zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa.
W przypadku transferu Twoich Danych Osobowych do Stanów Zjednoczonych podmioty otrzymujące Twoje Dane Osobowe zapewnią przynajmniej standard ochrony przewidziany w programie Privacy Shield.

§ 10

Czy Twoje Dane Osobowe będą podlegały profilowaniu?

Administrator może analizować preferencje klienta odnosząc się do częstotliwości odwiedzania PORTALU, typu zamawianych TOWARÓW lub USŁUG. Możliwość profilowania Twoich Danych Osobowych pozwala Administratorowi na dostosowanie oferty oraz programów lojalnościowych wprost do Twoich oczekiwań.

§ 11

Pliki Cookies

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www oraz gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony www.
Pliki “cookies” można podzielić między innymi na sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. “Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. “Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Użytkownik dysponuje również możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików “cookies”. Informacje o sposobie usunięcia plików „cookies” można znaleźć w instrukcji działania poszczególnych przeglądarek, dostępnych w Internecie lub na stronach wsparcia technicznego działania tych przeglądarek.
Systemy informatyczne wykorzystywane przez Administratora umożliwiają odczytywanie danych z plików cookies, które zostały uzyskane podczas korzystania z Portalu.

Odczytywanie danych z plików cookies jest dokonywane w celu:

 • ustalenia preferencji oraz zainteresowań UŻYTKOWNIKÓW PORTALU,
 • prowadzenia anonimowych statystyk wskazujących na kierunek korzystania z PORTALU przez UŻYTKOWNIKÓW,
 • świadczenia usług na najwyższym poziomie,
 • optymalizacji treści dostępnych w PORTALU,
 • do realizacji celów marketingowych,
 • zapewnienia prawidłowego działania PORTALU.

Jako podmiot danych masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do Twojego urządzenia. W ustawieniach każdej przeglądarki w każdym czasie można dokonać zmiany ustawień plików Cookies. Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu

Jako podmiot danych możesz również w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików Cookies, może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych funkcji PORTALU, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Informacje dotyczące ustawień plików Cookies w odniesieniu do poszczególnych przeglądarek możesz znaleźć w instrukcji działania poszczególnych przeglądarek, dostępnych w Internecie lub na stronach wsparcia technicznego działania tych przeglądarek.

§ 12

Czy jesteś zobowiązany do podania Twoich Danych Osobowych?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej brak podania danych osobowych może uniemożliwić realizacje usług lub zamówienie Towarów, a tym samym może uniemożliwić prawidłowe wykonanie umowy.

Profil działalności PORTALU pozwala na określenie zakresu w jakim chce się korzystać z usług PORTALU, a w związku z tym jakie dane osobowe będą podlegały powierzeniu.

§ 13

Informacja handlowa i Newsletter

Newsletter może być subskrybowany przez zaznaczenie właściwego okna dialogowego, podanie adresu e-mail lub numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych. Zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera pisząc do nas w tej sprawie na adres: info@scanvetsupplements.com.

§ 14

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka może ulec zmianie, w szczególności z powodu rozwoju technologicznego, funkcjonalności usług elektronicznych i zmiany przepisów prawa.
Administrator Danych Osobowych umieści w ramach PORTALU informację o zmianach w Polityce.
Pytania związane z Polityką prosimy kierować na adres: contact@scanvetsupplements.com.